هیزل کینتانیا

هیزل کینتانیا

تصویرگر

هیزل کینتانیا در گوآتمالا زندگی میکند. هیزل همیشه میدانست که قرار است هنرمند بشود. او وقتی کوچک بود همهجا با خودش مداد و دفتر میبرد.

هیزل تصویرگر کتاب، مجله و بازی برای کودکان است. او یک راز دارد: یونیکورن و یتی او را یاد خواهر و برادرش میاندازند. خواهر و برادرش کلهشق و شیطون و بامزه‌‌اند؛ درست مثل یونیکورن و یتی!