هدر آیریس برنل

هدر آیریس برنل

نویسنده

هدر آیریس برنل در آمریکا زندگی میکند، جایی که میتواند زمان زیادی را با برفهای درخشان بگذراند و لذت ببرد. او بعضی وقتها با دوستهایش جنگ گوله برفی راه میاندازد! هدر کتابدار و نویسنده است.
ماجراهای یونیکورن و یتی اولین مجموعه
کتاب او برای خردسالان است.