جیم بوچر

جیم بوچر

نویسنده

متولد 1971 در میسوری، نویسندهی کتابهای پرفروش و علاقهمند جدی به هنرهای رزمی است. رزومهی او پر است از مهارتهای عجیبوغریبی که بیشترشان حداقل 200 سال است مقبولیتشان را از دست دادهاند. بهگفتهی خودش نویسندگی را انتخاب کرده چون هر حرفهی دیگری ممکن بود مجنونش کند. این نویسندهی محبوب تابهحال بارها نامزد جوایز معتبر ادبیات فانتزی مانند جایزه‌‌ی «هوگو» و جایزهی «لوکوس» شده است.