امانوئل لوتزاتی

امانوئل لوتزاتی

تصویرگر

امانوئل لوتزاتی (1921-2007) نقاش و هنرمند نامی ایتالیایی در شهر جنوا به دنیا آمد. او در زمان سلطهی فاشیسم در ایتالیا، به سوئیس پناهنده شد و از دانشکدهی هنر لوزان در رشتهی هنر فارغالتحصیل شد. پس از آزادی ایتالیا، به زادگاهش بازگشت و به تصویرگری و کارگردانی و فیلمسازی پرداخت و برای دو فیلمش دو جایزهی «اسکار» دریافت کرد. به افتخار شاهکارهای هنری این هنرمند، در سال 2000 موزهای به نامش در جنوا گشایش یافت.