آرون بلکا

آرون بلکا

تصویرگر

آرون بلکا هنرمند و نویسندهای است که شخصیتهای بامزهای طراحی میکند و برای کتابهای طنز زیادی تصویرسازی کرده است.

او علاوهبر مجموعــه کتــابهای هری کلهچکشی تصویرگری چندین مجموعهی داستانی دیگر از جمله کتابهای داستانی خودش را به عهده داشته است.

آرون بلکا بهغیر از تصویرگری کتاب کودک، طراح شخصیت انیمیشن هم هست. نمایشگاه هنری انفرادی او در حال حاضر، در گالریها، موزهها و مکانهای تفریحیِ سراسر انگلستان بر پا میشود.

بلکا اکنون در جنوب انگلستان زندگی میکند.