خیدوفان خنختن

خیدوفان خنختن

نویسنده،  تصویرگر

خیدوفان خنختن در سال 1957 در بلژیک به دنیا آمد و در دانشکدهی هنرهای زیبا رشتهی نقاشی، عکاسی و طراحی گرافیک خواند.

او سالها طراح گرافیک بود، اما اکنون تمام وقتش را صرف نوشتن و تصویرگری کتاب کودک میکند. او شخصیتهای بامزهای خلق کردهاست که بسیار مورد علاقهی کودکان هستند؛ از جمله ماهی سفید کوچولو. از سال 1988 که اولین جایزهی بینالمللیاش را گرفت، تاکنون چندین جایزهی معتبر تصویرگری دریافت کردهاست و کتابهایش در طول ده سال اخیر در چهل کشور چاپ شدهاند.