تونل وحشت تاریخ/ آزتک‌های خشمگین

نویسنده: تری دی‌یری
تصویرگر: مارتین براون
مترجم: علی بخشی
شابک: 9786222045593
تعداد صفحات: 152
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 12-16 سال
نام مجموعه‌: تونل وحشت تاریخ
قیمت:
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۲۱,۵۰۰ تومان

آزتکها مانند مایاها از بومیان آمریکای مرکزی بودند که در منطقهای که امروزه به آن مکزیک میگوییم زندگی میکردند. آنها طی صدها سال خودشان را تبدیل کرده بودند به قبیلهی برتر مکزیک. آزتکها در اوج قدرتشان بر بیش از 20 میلیون نفر فرمانروایی میکردند.

آیا از رسمورسوم عجیبوغریبی که داشتند چیزی شنیدهای؟ طی دوران بلوغ، گردن بچهها را میکشیدند تا رشد کنند؛ مردههایشان را کف خانه دفن میکردند؛ وقتی پسری به دنیا میآمد، بند نافش را میبریدند و توی یک میدان نبرد چال میکردند؛ و بچههای تخس و ناقلای آزتک را با آویزانکردن روی آتش فلفلهای چیلی تنبیه میکردند! دوست داری با آزتکها بیشتر آشنا شوی؟ پس همین الآن شروع کن به خواندن کتاب!

شما چه می‌گویید

تونل وحشت تاریخ/ آزتک‌های خشمگین