داسی دایناسی 12/ جوراب پاره

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222044503
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۳۶,۰۰۰ تومان

مامانداسی! جورابم

سوراخ شده بیچاره

سوزن و نخ بیار تا

بدوزیمش دوباره!

جوراب داسیدایناسیِ سبز کوچولو سوراخ شده و پایش مثل سیبزمینی از توی جوراب بیرون آمده است. مامیدایناسی میخواهد جوراب داسی را بدوزد و داسی هم میخواهد به او کمک کند.

فکر میکنی جوراب دوباره سوراخش بسته میشود؟

آیا داسیدایناسی میتواند سوزن را نخ کند؟

فکر میکنی زورِ قرقره و سوزن چقدر باشد؟

داسیدایناسی در این داستان یاد میگیرد سوزن و وسایل خیاطی خطرنا کاند و نباید تنهایی با آنها بازی کند.

شما چه می‌گویید

داسی دایناسی 12/ جوراب پاره