مرا به خاطر بسپار فراموشی رمز عبور
انتشارات هوپا

مجموعه‌ی کارآگاه سیتو و دستیارش چین ‌می‌ادو