انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
کی باورش می‌شود یک سگ کوچولو که شبیه یک گوله‌ی پشمیِ سفیدِ گوگولیِ فِرفِروی فِشفِشوی تودل‌برو است، بتواند سگِ پلیس شود؟ ولی جرقّه اصلا خیال ندارد بی‌خیالِ آرزوهایش شود.

در هر جلد یکی از ماجراهای پلیسی جرقه‌ی پردل‌وجرأت را می‌خوانید.

مجموعه‌ی کارآگاه جرقه، سگ پلیس‌مخفی

ویدئو