انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
فقط بلارت می‌تواند زولتاب اهريمنی را شكست بدهد. زولتاب پس از صدها سال كه در اعماق زمين زندانی بوده، فرار كرده و حالا می‌خواهد نسل آدميزاد را از بين ببرد...

مجموعه‌ی بلارت