انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
باور می‌کنی آدم‌بزرگ‌ها اجازه بدهند که بچه‌ها و مگس‌ها با هم رفیق شوند؟

ویز پسربچه‌ای است که یک مگس را حیوانِ خانگی خودش کرده.

اسمش را هم گذاشته سَرمگس.

آن‌ها خیلی با هم رفیق‌اند.

مجموعه‌ی ماجراهای مگسی ویززز و سرمگس

ویدئو