انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
ریکی یک راز دارد و البته یک آرزو. او می‌تواند پرواز کند. درست است! او واقعاً می‌تواند پرواز کند. اما هیچ‌کس نباید از این قضیه بو ببرد و موقع پرواز او را نگاه کند، چون در این صورت سقوط می‌کند و این برای ریکی این یک حال‌گیری بزرگ است!!! چون او دلش می‌خواهد معروف شود و همه‌ی دنیا او را تحسین کنند.

مجموعه‌ی ماجراهای ریکی‌پرنده