انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

فائزه شکوری دیزجی

تصویرگر
فائزه شکوری دیزجی در سال 1361 متولد شد. او فارغ‏‌التحصیل رشته‏‌ی ارتباط تصویری از دانشگاه هنر برلین است. تاکنون تصویرگری چندین کتاب برای کودکان و نوجوانان را به عهده داشته که مجموعه‏‌ی همه با هم، دزدم و بچه می‏‌برم و وقتی که خال‌خالی و راه‌راه زبانشان به هم گره خورد از آن جمله‌اند.

‏آموزش تصویر‏گری به کودکان در مؤسسات فرهنگی از فعالیت‌‏های دیگر فائزه شکوری دیزجی است.

کتاب‌های فائزه شکوری دیزجی

قصه‌های الفبا

قصه‌های الفبا

,ک کلاه شد و گفت: «من کلاهم، مثل ماهم. کي من رو می‌‌‌‌‌‌خواد؟» کوه گفت: «من، من کله‌گنده.» بعد کله‌اش را نشان داد و گفت: «من کچلم. مو ندارم. برف که می‌‌‌‌‌‌آد سرما می‌‌‌‌‌‌خورم، هاپيشته، هاپيشته. بابام بزغاله کشته. ننه‌ام سر ديگ آشه. بابام می‌‌‌‌‌‌خوره می‌‌‌‌‌‌پاشه. کلاهم می‌‌‌‌‌‌شي؟» ک گفت: «چرا نمی‌‌‌‌‌‌شم؟ خوبم می‌‌‌‌‌‌شم.» و رفت روي سر کوه نشست.
بیشتر بخوانید!