انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

شهروز بیدآبادی‌مقدم

نویسنده
در تیـر مـاه سـال 1368 متولـد شـد. او دانش‌آموختـه‌ی رشـته‌های تئاتر و روانشناسـی اسـت. سـال‌ها با نشـریات گوناگـون از جملـه کتـاب ماه ادبیـات و ملت مـا همکاری داشـته و عضو هیئت تحریریه‌ی بولتن بیسـت و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و سردبیر بولتن سیزدهمین جشـنواره‌ی بین‌المللـی تئاتر عروسـکی دانشـجویان بوده اسـت. شـهروز بیدآبادی‌مقدم همچنین منتقد بخش فیلم نخستین جشـنواره‌ی هفت نگاه شهر بوده و جشنواره‌های متفاوتی مانند نخسـتین جشـنواره‌ی تئاتر نگاه و نخستین جشـنواره‌ی موسیقی سـار را در مقام دبیر و جانشین دبیر همراهـی کرده اسـت. عاشـقانه‌ی گل و نوروز اولیـن اثر او برای نوجوانان اسـت.

کتاب‌های شهروز بیدآبادی‌مقدم

گل و نوروز (از مجموعه‌ی عشق‌های فراموش‌شده)

گل و نوروز (از مجموعه‌ی عشق‌های فراموش‌شده)

,نوروز به هوش آمد. تمام وجودش درد داشت. دست چپش غرق خون بود و احساس کرد چند دنده‌اش شکسته است. جلوی خون‌ریزی را گرفت. آرام بلند شد و آخرین پرش به عقبِ گل را دید. شیوه‌ی مبارزه‌اش برایش آشنا بود. گل پارچه‌ای سفید به محل زخم بست و اژدها دوباره گمش کرد. گل کمان کشید. این‌بار کمی بالاتر از چشم را نشانه گرفت. زه را کشید و صدای جیرجیر چوب دوباره بلند شد. نفس عمیقی کشید. به موی سیاه یاسمین‌بانو فکر کرد، به گونه‌های سفید قیصر که همیشه از شرم و خشم سرخ می‌شد و به نوروز وقتی که سبیل‌هایش را ریزریز به دندان می‌گرفت. تیر را رها کرد. تیر اوج گرفت. بالا رفت. بالا و بالاتر و بعد …
بیشتر بخوانید!