خاطره کردکریمی

خاطره کردکریمی

نویسنده،  مترجم
خاطره کردکریمی متولد تابستان ۱۳۶۹ است و در دانشگاه فیزیک خوانده. منتها چون درس‌و‌دانشگاهش از دنیای توی سرش یک کهکشان فاصله داشت، آن‌قدر دورِ خودش گشت و گشت تا بالاخره کاروباری پیدا کرد که علایقش را می‌دوخت به‌هم. چی؟ بله، ترجمه. این‌جوری شد که کم‌کَمَک از فاصله‌ی دنیای توی سرش با دنیای دوروبرش میلیون‌ها میلیون سال نوری کم شد و بالاخره یک‌هوا آرام‌و‌قرار گرفت.