نیکولتا چکولی

نیکولتا چکولی

تصویرگر

نیکولتّا چکّولی، سال 1973 در سنمارینو در ایتالیا به دنیا آمد و در مؤسسهی هنر اوربینو در رشتهی انیمیشن تحصیل کرد.

آنچه سبب شهرت او شده پرداختن به جزئیات و رؤیایی بودن آثارش است. نیکولتّا سال 2001  جایزهی «هانس کریستین اندرسن» را دریافت کرد و از او بهعنوان بهترین تصویرگر کتاب کودک در ایتالیا تقدیر شد. او تا کنون 20 نمایشگاه گروهی و انفرادی از آثار خود داشته است.