سلیم المقدم

سلیم المقدم

نویسنده

در کودکی او را «چینی» مینامیدند. بعد آفریقایی شد. سلیم المقدم در رشتهی فلسفه تحصیل کرده است. او در دانشگاه هنر خوب زیستن را تدریس میکند. همیشه عادت دارد بگوید بچهها تنها همصحبتهای واقعی او هستند.