پاتریک نس

پاتریک نس

نویسنده

نویسنده، روزنامهنگار و استاد دانشگاه متولد 1971 در ایالت ویرجینیاست. او فارغالتحصیل رشتهی ادبیات انگلیسی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. با انتشار اولین داستانش در مجلهی ژانر، در سال 1997 رسماً بهعنوان نویسنده شناخته شد. برای رمان چاقوی سماجت که اولین کتاب از مجموعهی سهگانهی آشوب روان است، در سال 2008 موفق به دریافت جایزهی «گاردین» و جایزهی «بوک تراست» شد. او همچنین جایزهی «کاستا» و «مدال کارنگی» را برای جلد دوم و سوم این مجموعه، بهترتیب در سالهای 2009 و 2011  از آن خود کرد. پاتریک نس یکی از هفت نویسندهای است که دو «مدال کارنگی» دریافت کردهاست.