مایک فیلیپس

مایک فیلیپس

تصویرگر

مایک فیلیپس در ... به دنیا آمد! هورا! نه منظورم این است که در لندن به دنیا آمد و بزرگ و بزرگتر شد و آخرش آنقدر بزرگ شد که مجبور شد آنجا را ترک کند. آن موقع بود که عشقش به سفرکردن را کشف کرد و فوری راهی سفر دور دنیا شد. حدود سی سال بعد، به دِوُن شمالی رسید و حالا از جایی که نشسته کل دنیا را نقاشی میکند.