آنیتا گانری

آنیتا گانری

نویسنده

آنیتا گانری از یک آتشفشان در حال فوران بالا رفته، توی اقیانوس پر از کوسه شنا کرده، و تنهایی دور دنیا دریانوردی کرده است. البته توی خیالاتش!

اما او در هند -خیلی دور از اینجا- به دنیا آمده، هرچند آن موقع این را نمیدانست. در مدرسه، علاقهاش به جغرافی در این حد بود که از پنجرهی کلاس به بیرون نگاه کند و به راههای فرار از مدرسه فکر کند. از آن به بعد، عشق او به تونلوحشت جغرافی مثل کَپَک رشد کرده و حتی یاد گرفته نقشه را بدون سروتهکردن بخواند.