اما ریید

اما ریید

نویسنده،  تصویرگر

اِما ریید قبل از اینکه نویسنده شود زیستشناس بود. او همیشهی خدا به ریزترین جزئیات دقت میکرد و خیلی تر و فرز بود. حالا از تکتک استعدادهایش استفاده میکند تا داستانهای جذاب بنویسد. میلتون کبیر اولین رمانی است که او برای نوجوانان نوشته است. این کتاب سال 2017 نامزد جایزهی «رمان برتر بات» شد.

اِما غیر از نوشتن دوست دارد یک مصرشناس معروف شود. همچنین دلش میخواهد نخستین انسانی باشد که پایش به مریخ میرسد. خدا را چه دیدید، شاید هم شد!

او در کنار خانواده و همهی دفتریادداشتهایش در انگلستان زندگی میکند.