نرگس صفری

نرگس صفری

تصویرگر

سلام. من از وقتی که به دنیا آمدم، در حال کسب افتخاراتی هستم که البته برایشان چندان زحمتی هم نکشیدهام! مثلاً اینکه در شنگولترین ماه سال، یعنی فروردین، به دنیا آمدم و نام کوچکم را نرگس گذاشتند. یا اینکه همیشه نقاشی و بچهها را دوست داشتهام. افتخار مهم دیگرم داشتن دوستان خیلی باحال است که اتفاقاً یکی از خفنترینهایشان، پای مرا به سرزمین بچههای ضرردار باز کرد. راستی، افتخار جدیدم هم این است که شما این کتاب را میخوانید و به تصویرهایش نگاه میکنید.