شیوا نیری

شیوا نیری

تصویرگر

شیوا نیری، کمی فرفری، عاشق کیک و شیرینی، خطخطیکردن، پیادهروی، کتابخونهها و دماغ بزرگ. با دفتر طراحی جیبی و دوربین عکاسیم توی شهر راه میافتم و سوژه شکار میکنم. شب که میرسم خونه ممکنه مثلاً چشم و دهن کوچولوی شما رو با دماغ بابابزرگتون قاتی کنم و... هوراااااا! یه قیافهی جذاب جدید!!! تقریباً همینجوریا تصاویر سرزمین بچههای ضرردار هم طراحی شدن و همه جای کتاب رو پر کردن. بعله بچهها، تقریباً همینجوریا...