هدی عمیدی

هدی عمیدی

مترجم

این کتاب دربارهی هیولاهای ریزهمیزهی چندشآور و وحشتناک است. بله، این دنیای وحشتانگیز هیولاهای میکروسکوپی است که باعث میشود هیولاهای ساختگی داستانها دوستداشتنی و لطیف به نظر برسند.

دوست داری دنیای آنها را کشف کنی؟

آیا میدانی کدام جانور لای انگشتهای پای آدمها تخم میگذارد؟ بعضی باکتریها توی رودههایمان چهکار میکنند؟ چه جانوران لزجی بین دندانهایت کمین کردهاند؟ یا چطوری میکروبها میتوانند جسد مردهها را منفجر کنند؟

پس پیش بهسوی کشف دنیای هیجانانگیز میکروسکوپی!