مریم طهماسبی

مریم طهماسبی

تصویرگر

بهار 1372 در تهران به دنیا آمدم. از وقتی که یادم است، از بازی خطها و رنگها و شکلها لذت بردهام؛ یک بازی تمامنشدنی...

دیدن کوچولوهایی که یک جا ولو شدهاند و کتابهایی را میخوانند، که من هم بخشی از آن کتابم، حتی لذتبخشتر هم هست.

سفر به دنیای کتابها همیشه برای من هیجانانگیز بوده، امیدوارم برای شما هم همینطور باشد.