نازنین جودت

نازنین جودت

نویسنده

متولد 1352 و دانشآموختهی مترجمی زبان انگلیسی است. از نوجوانی به نوشتن داستان روی آورد اما فعالیت جدیاش را از سال1380 آغاز کرد. او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه، داستاننویسی تدریس میکند و با مجلات، روزنامهها و سایتهای ادبی همکاری میکند. او منتقد ادبی است و در بخش نقد داستان در «بنیاد ادبیات داستانی» فعالیت دارد. برخی از آثارش عبارتاند از: مجموعه داستانهای در چشم سگ، در بیداری کابوس میبینم، رمانهای پروانهها در برف میرقصند، به وقت بی نامی. این نویسنده چندین جایزهی ادبی هم دریافت کرده که عبارتاند از: جایزهی ادبی «داستان تهران»، «داستان جنوب»، «داستان کوتاهِ کوتاه پایداری» و «ارسباران».