دسیدریا گوئیتچاردینی

دسیدریا گوئیتچاردینی

تصویرگر

دسیدریا گوئیتچاردینی، متولد سال ۱۹۵۴ و اهل فلورانس است. او کارش را در زمینه‌ی تصویرگری کتاب در سال ۱۹۷۷ یعنی بیست‌و‌سه سالگی آغاز کــرده و تاکنون کتاب‌های بسیــاری را تصویرگـــری کرده‌اســت. علاقـــه‌ی اصلی‌اش تصویرگری کتاب‌های خیالی و داستان‌هایی از گذشته‌هاست. او اکنون با همسر و دو فرزندش در شهر لِکو در ایتالیا زندگی می‌کند.