حسین صافی

حسین صافی

تصویرگر

من حسین صافی هستم. سالهاست که کاریکاتور میکشم و برای انیمیشنهای زیادی طراحی کردهام، مثل «شکرستان» و «پهلوانان». از موقعیکه یادمه نقاشی میکنم و کاریکاتور میکشم.

اون موقعها، خیلی قدیمها که بچه بودم، مامانبزرگم بهم میگفت: «تو بالاخره نقاش میشی.» ولی من اون موقعها دوست داشتم خلبان بشم و تو آسمونها پرواز کنم.

بعدها که نقاش شدم، دیدم بهتر و امنتره که خودم رو زمین باشم و با نقاشیهام ذهنم رو پرواز بدم؛ درست مثل یه بادبادک تو آسمون.