مجتبا شول افشارزاده

مجتبا شول افشارزاده

نویسنده

سال 1362 در سیرجان به دنیا اومد. نویسندگی رو با نوشتن داستان کوتاه شروع کرد و برندهی چند جایزهی داستاننویسی شد، ازجمله «جایزهی ملی جمالزاده». قبلاً هم یه کتاب پژوهشی دربارهی قصهها منتشر کرده با عنوان «افسانههای مردم سیرجان».  کتابی که در دست داری، اولین رمان اوست.