سودابه فرضی‌پور

سودابه فرضی‌پور

نویسنده

من سودابه فرضیپور هستم. بهار 1360 توی تهران به دنیا آمدم و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی هستم.

بیشترِ آدمهایی که من را میشناسند «سودی» صدایم میکنند، اما نوجوان که بودم بهم میگفتند: «جودی»! چون مثل جودیآبوت خیالباف و سربههوا و الکیخوش بودم.

از همان موقعها که جودی بودم دلم میخواست نویسنده بشوم و روزی نبود که... که یک داستان عجیبوغریب از خودم نسازم و ننویسم.

الان چند تا کتاب دارم برای بزرگترها که فعلاً بیخیالش! و چند تا هم برای نوجوانها دارم که خیلی باحالاند.