زهرا سعیدزاده

زهرا سعیدزاده

نویسنده

زهرا سعیدزاده هستم، متولد ۱۳۶۶. رشتهی دانشگاهیام کامپیوتر بود که هیچ ربطی به شغلها و کارهایی که انجام دادهام ندارد؛ مثل خیلیهای دیگر.

از بچگی عاشق کتابخواندن بودم و این عشق تا الان هم ادامه دارد. از طرفدارهای پروپاقرص هری پاتر و ارباب حلقهها و ماجراهای نارنیا هستم. بعد از خواندن این کتابها در ۱۴ سالگی به فکرم رسید که من هم بهعنوان یک آدم کتابخوان و خیالپرداز، قصههایی از دنیاهای خیالیام تعریف کنم؛ و این شد شروع نویسندهشدن من.