راشنی چاکشی

راشنی چاکشی

نویسنده

راشنی چاکشی در 14 فوریهی 1991 در آمریکا به دنیا آمد. او نویسندهی کتاب  The Star-Touched Queen و کتاب A Crown of Wishes است که جزو پرفروشهای نیویورکتایمز هستند.
The Gilded Wolves جدیدترین رمانش که برای ردهی سنی جوان نوشته است، بهمحض چاپشدن در ردهی آثار پرفروش نیویورکتایمز قرار گرفت. رشتهی تحصیلی او در دانشگاه، افسانهی پریان بود. او اژدهای شانسِ دستآموزی دارد که بهطرز عجیبی شبیه سگهای نژاد گریت پیرنیز است. ایدهی اولین کتابش برای ردهی سنی نوجوان، یعنی آروشا و پایان زمان را از داستانهایی که مادربزرگش برایش تعریف میکرد و همچنین از علاقهی فراوانش به ملوان ماه گرفت. این نویسنده در ایالت جورجیا زندگی میکند و حیف که اصلاً لهجهی جنوبی ندارد.