الکس وولف

الکس وولف

نویسنده

الکس وولف فارغالتحصیل رشتهی تاریخ از دانشگاه اِسِکس انگلستان است. او بیش از 60 عنوان کتاب برای کودکان نوشته که موضوع بسیاری از آنها مباحث تاریخی است.