اِلی وولارد

اِلی وولارد

نویسنده

الی در کودکی همیشه سرش توی کتاب بود؛ موقعی که کتاب میخواند، راه هم میرفت و میخورد به تیرهای چراغ برق! برای همین آنها از دستش کلافه بودند! اِلی استعداد زیادی در خلق کتابهای تصویری دارد. شعر هم میگوید. ترانههای دلنشین، شعرهای جذاب و همینطور قصههای شوخوشنگ برایـش موفقیـتهای بزرگی بههمــراه داشتهاند. الی با همسر و چهار فرزند و دو خوکچه‌‌هندیاش در لندن زندگی میکند.