کارآگاه سیتو در ایران 4/ تابلوی پرنده

نویسنده: لاله زارع
شابک: 9786222046576
تعداد صفحات: 48
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 8-12 سال
نام مجموعه‌: مجموعه سیتو در ایران
قیمت:
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۶۷,۵۰۰ تومان

کارآگاه سیتو و دستیار چینیاش در سرتاسر دنیا مشهورند و پیچیدهترین پروندههای پلیسی را حل میکنند. این دو در ادارهی پلیس، بخش پروندههای عجیب، مرموز و خیلی سخت کار میکنند. کارآگاه سیتو بهخاطر هوش و دقتش یکی از بهترین کارآگاهان دنیاست و هماکنون آمده ایران تا چند معمای عجیبوغریب را حل کند. اخبار سیتو را از ایران دنبال کنید...

یکی از تابلوهای کمالالملک، نقاش ایرانی، در نمایشگاهی در نیشابور دزدیده شده. همه مطمئناند تابلو جلوی چشم نگهبان به سرقت رفته، ولی نگهبان میگوید این غیرممکن است چون او حتی یک لحظه هم از جلوی در نمایشگاه کنار نرفته. کارآگاه سیتو و دستیارش باید کشف کنند دزدها چطور این کار را انجام داده اند و تابلو حالا کجاست.

شما چه می‌گویید

کارآگاه سیتو در ایران 4/ تابلوی پرنده