داسی دایناسی 17/ دوناسی، مهمان داسی

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222046392
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان

با این حالم چهجوری

سلام به مهمون کنم؟

کنارشون بشینم

پذیراییشون کنم؟

مامیدایناسی یک خبر خوب برای داسیدایناسی دارد: آنها مهمان دارند.

دوناسی، دوست مهدکودک داسی، همراه مامانش میآید.

داسی هم خوشحال است و هم نگران. نگران این که دوناسی نوک مدادرنگیهایش را بشکند!

حتی کتابهایش را هم قایم میکند، چون میترسد دوناسی پارهشان کند.

فکر میکنی وقتی دوناسی به خانهی داسی بیاید، به آنها خوش میگذرد؟

داسیدایناسی در این داستان یاد میگیرد که با دوستانش خوش بگذراند و از آمدن مهمان لذت ببرد.

شما چه می‌گویید

داسی دایناسی 17/ دوناسی، مهمان داسی