زنان پیشرو 2/ داستان‌هایی برای دختران ایران (جلد نرم)

تصویرگر: نسیم بهاری
شابک: 9786222045869
تعداد صفحات: 112
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 9-15 سال

در تاریخ ایران همواره زنانی بودهاند که کارهای بزرگی کردهاند و زندگی را برای ما زیباتر  ساختهاند، گرچه کمتر از آنها سخنی به میان آمده است. در این کتاب با تعدادی از آنها آشنا میشویم؛ زنانی که افتخار ما ایرانیاناند.

با ما همراه شوید تا به دنیای آنها برویم و قصهی زندگیشان را بخوانیم و ببینیم که هر چقدر هم روزگار سخت بگیرد، هستند کسانی که میخواهند و میتوانند راهی بسازند...

شما چه می‌گویید

زنان پیشرو 2/ داستان‌هایی برای دختران ایران (جلد نرم)