تسلانامه‌ای برای زندگی

نویسنده: مت هیگ
شابک: 9786225696068
تعداد صفحات: 272
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 17-30 سال
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بستههایی کوچک از امید، جعبههایی پر از تسلای خاطر برای روزهای سخت. مت هیگ اینجا دریچهای باز میکند بهسوی درک خویشتن و درک جهان. در این دنیای پرالتهاب، تسلانامهای برای زندگی گویی هدیهای است برای روزهای سخت، مرهمی از جنس گریز به دنیای قصهها، نقلقولها، فیلمها و حتی موسیقی.

نویسنده در این کتاب، آمیزهای از منظومهی فکری و شرححال شخصیاش را بر خرد و دانش متفکران و نجاتیافتگان در طول اعصار، استوار میسازد. مت هیگ گاهی دست خوانندهاش را میگیرد و به دنیای فیلسوف برجسته کییِرکِگارد میبرد، آنجا که فلسفه به ما میآموزد که «عشق همهچیز است، همهچیز را میدهد و همهچیز را میگیرد.» و کمی بعدتر دری به دنیای تسلیمناپذیرانی همچون هلن کلر،  بروس لی  و جیمز بالدوین به رویمان میگشاید.

اینجا قرار است هرگاه تسکینی از جنس آگاهی، همفکری یک دوست، آغوشی تسلابخش و معجزهای برای آرامگرفتن لازم داشتید، دستی نجاتبخش از لابهلای سطور کتاب بیرون بیاید و راهی  بهسوی تسلا برایتان بگشاید.

شما چه می‌گویید

تسلانامه‌ای برای زندگی