انتشارات هوپا
اتنشارات هوپا
بعضی بچه‌ها دوست دارند سگ داشته باشند،

بعضی‌ها از گربه خوششان می‌آید،

من … اژدها دوست دارم!

اما نه یک اژدهای بزرگ.

اژدهای بزرگ توی خانه‌مان جا نمی‌شود،

اژدهای سه‌سر هم نمی‌خواهم.

ممکن است سرهایش با همدیگر دعوایشان شود.

من اژدهایی انتخاب می‌کنم که از دهانش آتش بیاید…

مجموعه‌ی ماجراهای من و اژدهایم