اسکلت بخشنده برگزیده‌ی پانزدهمین جشنواره‌ی کتاب‌های رشد شد.
انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

اسکلت بخشنده برگزیده‌ی پانزدهمین جشنواره‌ی کتاب‌های رشد شد.